Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

LICH HOC VA THI LAI


   TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TDTT TP HCM

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

               PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                              Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


KẾ HOẠCH HỌC LẠI VÀ THI LẠI CÁC KHÓA ĐH VLVH NĂM HỌC 2013-2014

TT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
GHI CHÚ


BẮT ĐẦU
KẾT THÚC


Đợt 1
Đăng ký học và thi lại tại Phòng Đào tạo
26/5/2014
06/6/2014
Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo làm việc với các khoa, bộ môn để lên lịch học
09/6/2014
13/6/2014
Phòng ĐT, Khoa, Bộ môn

Tổ chức học lại và thi lại
16/6/2014
18/7/2014
PĐT, Ban TTKT, Khoa, Bộ môn

Đợt 2
Đăng ký học và thi lại tại Phòng Đào tạo
16/6/2014
30/6/2014
Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo làm việc với các khoa, bộ môn để lên lịch học
01/7/2014
05/7/2014
Phòng ĐT, Khoa, Bộ môn

Tổ chức học lại và thi lại
14/7/2014
29/8/2014
PĐT, Ban TTKT, Khoa, Bộ mônGhi chú: Học viên ở xa có thể đăng ký qua email: daotao.hus@gmail.com (tiêu đề email: Đăng ký học lại – ĐH VLVH), sau khi PĐT xếp lịch các môn học, các học viên phải lên PĐT hoàn tất thủ tục đăng ký học và thi lại trước ít nhất là 2 ngày (gặp c.Hường), nếu không các học viên sẽ không được tham gia học và thi lại.
Học viên đã đăng ký theo dõi lịch các môn học qua website: www.dhtdtthcm.edu.vn hoặc tại bảng thông báo của PĐT.                            

    

            BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                            


                                                                                                                                             Th.S Nguyễn Phước Xuân Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét